Confidențialitatea și legalitatea acțiunilor este garantată doar prin platforma Bizmag.ro. Atât producătorii/furnizorii cât și agenții sau colaboratorii de vânzări au consimțit la clauze de non-concurență și confidențialitate.

Orice încălcare a acestor prevederi este aspru sancționată prin excluderea permanentă și fără echivoc de pe platforma bizmag.ro și a tuturor partenerilor săi, cât și la solicitarea unor daune dacă în urma interacțiunii a rezultat un act comercial.